Banner Mobile Image
Image 2022 09 27 T11 10 49

Lumina Learning

Lumina Learning - inovatívna psychometrika pre túto dobu

Správny kompetenčný model na podporu potrieb podniku zohráva významnú úlohu v efektívnosti, stabilite, ako aj v raste organizácie. Je veľmi dôležité zaviesť na mieru šité postupy náboru, plány rozvoja zamestnancov a programy odbornej prípravy, ktoré reálne posilnia jednotlivcov aj celé tímy. Podpora psychometrických nástrojov by sa mala využívať v každej fáze pôsobenia zamestnanca v organizácii, hoci často sa oplatí dbať na ňu aj pred konečným rozhodnutím o nástupe do organizácie - už vo fáze náboru.

Lumina Learning predstavuje psychometrické programy a nástroje, ktoré zlepšujú chod organizácie tým, že poskytujú podporu obchodným procesom zvyšovaním povedomia zamestnancov a tímov o ich kompetenciách a možnostiach rastu. Tieto programy si získali dôveru a zlepšili chod spoločností na celom svete. Tréningové programy pripravené na základe individuálnych potrieb organizácie poskytujú účastníkom podporu pri rozvoji interpersonálnych zručností a sebauvedomenia, zlepšujú tímovú komunikáciu a spoluprácu. Vedú k trvalej zmene postojov a správania.

Spoločnosť Cpl je certifikovaná dvoma Lumina Learning segmentmi: Lumina Spark – psychometrický nástroj, ktorý umožňuje realizovať komplexný výskum osobnosti a taktiež školenia a tréningy rozvoja individuálnych kompetencií pre zamestnancov klienta a Lumina Select – nástroj, ktorý poskytuje podporu pri náborových procesoch.

Čo je Lumina Learning?

Lumina Learning sú psychometrické programy a nástroje, ktoré zlepšujú výkonnosť organizácií tým, že podporujú obchodné procesy zvyšovaním povedomia zamestnancov a tímov o ich kompetenciách a možnostiach rozvoja. Získali si dôveru a zlepšili výkonnosť spoločností na celom svete. Školiace programy pripravené na individuálnom základe podľa potrieb organizácie podporujú účastníkov v rozvoji interpersonálnych zručností a sebauvedomenia, zlepšujú komunikáciu a spoluprácu v tímoch. Vedú k trvalým zmenám v postojoch a správaní.

Spoločnosť Cpl je certifikovaná v dvoch segmentoch Lumina Learning: Lumina Spark, psychometrický nástroj, ktorý umožňuje kompletné hodnotenie osobnosti a školenia a tréningy v oblasti rozvoja špecifických kompetencií zamestnancov klienta, a Lumina Select, nástroj na podporu náborového procesu.

 

Lumina Spark - výskumné a vývojové stretnutia pre zamestnancov na stacionárnych a vzdialených pracoviskách

Ide o prvý a najlepší vyvinutý produkt spoločnosti Lumina. Je to inovatívny nástroj založený na revolučnom výskume Dr. Stewarta Dessona v oblasti psychológie a psychometrie. Revolučnosť prístupu spoločnosti Lumina sa prejavuje v tom, že zamestnancov nezaraďuje do konkrétnych farieb alebo kódov. Lumina Spark využíva inkluzívny prístup, ktorý príťažlivým spôsobom ukazuje silné stránky osoby aj oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať, a poukazuje na to, že nadobudnuté kompetencie je možné rozvíjať a meniť. Lumina tiež jasne a čitateľne (vo forme farebného Splash, popisujúceho osobnosť) ukazuje skryté charakterové poklady, z ktorých možno čerpať v profesionálnom živote, a odhaľuje plný potenciál kompetencií zamestnancov, ktorý je často nevedomý alebo obmedzený vonkajšími faktormi. Úplný profil Luminy je dynamický a ukazuje nám osobnosť v takzvaných 3 osobách: Prirodzené (ako sa cítime najlepšie), Každodenné (ako sa bežne správame v práci) a Prehnané (ako reagujeme v neobvyklých/stresových situáciách/pod tlakom, ktorý je na nás vyvíjaný aj zvnútra), čo nám umožňuje pozorovať trendy v správaní a ich možné príčiny.

 

Každý účastník môže v rámci služby Lumina Spark získať:

  • približne 30-stranovú osobnú správu s opisom aspektov osobnosti a oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie,

  • individuálnu konzultáciu s rozborom výsledkov a správy,

  • 1x2 konzultáciu (s priamym nadriadeným, spolupracovníkmi) v prípade, že chceme použiť výsledky výskumu v pracovnom prostredí.

Tímové sedenia sú možné aj pre tímy, ako aj workshopy (osobne s podložkou) alebo na diaľku, na ktorých sa diskutuje o vzťahoch medzi rôznymi vlastnosťami a osobnostnými profilmi s cieľom podporiť tímovú spoluprácu a porozumenie.

Lumina je plne prístupná na diaľku, a to aj vo forme aplikácií pre telefóny a kódov QR, ktoré možno zdieľať s ostatnými, čo umožňuje jej používanie bez priestorových obmedzení a obmedzení, aby sme čo najlepšie porozumeli nášmu tímu a spolupracovali.

Každý balík je individuálne prispôsobený potrebám a cieľom organizácie. Spolupracujeme tiež priamo s partnermi Lumina Partner for Poland a Lumina Practitoners v regióne, čo nám umožňuje poskytovať služby najvyššej kvality.

Lumina Select - kvalitatívny prístup k náborovým procesom

Lumina Select je odpoveďou na potrebu kvalitatívneho náborového procesu. Umožňuje analyzovať profil uchádzača z hľadiska 16 kompetencií a 24 atribútov, ktoré jasne ukazujú jeho potenciál, a zároveň navrhnúť náborovému pracovníkovi zoznam niekoľkých otázok, ktoré systém identifikoval ako potenciálne oblasti rozvoja uchádzača v rámci prijatého kompetenčného modelu pre danú pozíciu. Je to krátky dokument formátu A4, ktorý poskytuje veľmi široký obraz o kompetenciách uchádzača a vďaka ktorému môžeme rýchlo a efektívne overiť, či má daná osoba vlastnosti, ktoré hľadáme v tíme, a či zodpovedá kompetenciám definovaným pre konkrétnu pozíciu. V rámci služby Lumina Select je možné objednať si len správy, ako aj rozšíriť spoluprácu v rámci služby o individuálne stretnutia s odborníkom Lumina Practitioner, ktorý diskutuje o profiloch kandidátov a podporuje tých, ktorí analyzujú profily v procese náboru.

Lumina Select môže výrazne znížiť záťaž personálnych oddelení a zefektívniť proces náboru tým, že obmedzí kompetenčné pohovory na diskusiu o potenciálne náročných príkladoch. Zároveň poskytuje uchádzačom skvelý zážitok z toho, že o sebe dostali stručné zhrnutie. Takáto správa môže tiež zefektívniť spätnú väzbu z procesu, vysvetliť, prečo sme sa rozhodli neprijať konkrétnu osobu, alebo poskytnúť faktografický podklad pre rozhodnutie pozvať ju do našej organizácie. To nielenže šetrí čas náborového pracovníka, personalistu alebo manažéra, ale znižuje aj riziko chýb pri nábore. Jednoduché, rýchle, efektívne a online.

Máte záujem o Lumina Learning nástroje? Obráťte sa na nás.

Radi vám pomôžeme a poskytneme riešenia, ktoré zlepšia fungovanie vašej spoločnosti.