Banner Mobile Image
Image 2022 10 14 T07 22 18

Návrhy zamestnávateľa

Pomáhame organizáciám navrhnúť presvedčivú ponuku pre zamestnávateľa, pričom využívame náš jedinečný diagnostický nástroj a stratégie, ktoré pomáhajú určiť priority jednotlivých prvkov navrhovaných spoločnosťou a následne uľahčujú implementáciu plánu, ktorý zlepší atraktívnosť spoločnosti, udržanie zamestnancov a stratégie ich zapojenia.

Spoločnosť Cpl pôsobí na írskom, britskom a európskom trhu už viac ako 30 rokov. Naši kvalifikovaní konzultanti si vymieňajú svoje profesionálne skúsenosti z práce vo všetkých regiónoch Európy, USA a Austrálie. Technológie nám dnes umožňujú konzultovať a radiť virtuálne aj osobne.

Objednať si Bezplatnú Konzultáciu

Prehľad

Hodnotový návrh zamestnávateľa (Employer Value Proposition, EVP) je súbor jedinečných finančných a nefinančných atribútov, ktoré trh s talentami a zamestnanci vnímajú ako hodnotu, ktorú získavajú pri prijímaní na konkrétnu pozíciu. Je hlavnou hnacou silou prilákania, udržania a angažovanosti zamestnancov v spoločnosti.

Mnohé organizácie sa zameriavajú na externý branding v rámci svojej organizácie, namiesto toho, aby svoju pozornosť zamerali na zapojenie zamestnancov do propagácie spoločnosti, ktorá je ich najdôležitejším marketingovým nástrojom. V súčasnosti sa mnohé organizácie musia snažiť vybudovať cieľové pracovisko, ktoré je atraktívne, prispôsobené potrebám zamestnancov a obohatené o predchádzajúce znalosti a skúsenosti.

Úplný návrh zamestnávateľa sa vypracúva v 4 krokoch:

  1. Pochopenie - pomocou workshopov a našej digitálnej diagnostiky sa snažíme identifikovať kľúčové oblasti v rámci 20 pilierov EVP, ktoré sú dôležité pre potreby a ciele vášho podniku. Využívame tiež nástroje zapojenia a odborne vedené workshopy, aby sme lepšie pochopili vašu internú aj externú značku.

  2. Návrh- Na základe výstupov navrhneme stratégiu EVP na mieru a rámec odporúčaní na vytvorenie vašej personalizovanej stratégie prilákania.

  3. Realizácia- V úzkej spolupráci s tímami vedenia, marketingovými a komunikačnými tímami podporíme vašu značku interne aj externe.

  4. Preskúmanie- Po realizácii navrhnutej stratégie preskúmame interné a externé vnímanie vašej značky a poskytneme spätnú väzbu tímu vedenia. Mali by ste zaznamenať výrazné zlepšenie vnímania vašej značky aj stratégie prilákania.

Naše diagnostické nástroje

Inštitút Future of Work identifikuje 20 pilierov EVP, ktoré by mala každá organizácia poskytovať svojim zamestnancom. Náš jedinečný diagnostický nástroj umožňuje klientovi ako lídrovi identifikovať oblasti, v ktorých sa mu darí, a oblasti, ktoré si vyžadujú našu podporu.

Náš nástroj na diagnostiku zamestnancov využíva angažovanosť samotných zamestnancov na hodnotenie eNPS (Employee Net Promoter Score), ktorý je určený na analýzu toho, či sú zamestnanci "advokátmi" spoločnosti alebo negatívne ovplyvňujú imidž spoločnosti, a teda stratégiu prilákania spoločnosti, v ktorej sú zamestnaní.

Nakoniec vykonáme úplnú analýzu trhu, aby sme pochopili, ako je značka klienta vnímaná na trhu v pozitívnom aj negatívnom svetle.

Táto analytická stratégia umožňuje organizáciám ľahko identifikovať oblasti, ktoré ovplyvňujú vnímanie ich značky, a odhaliť neschopnosť prilákať a udržať si v spoločnosti tie najlepšie talenty. Cieľom našej práce je pomôcť klientovi stať sa obľúbeným zamestnávateľom.

Neváhajte nás kontaktovať, aby sme prediskutovali ďalšie otázky a získali vzorovú správu.

Náš navrhnutý personalizovaný proces splní vaše potreby tým, že pochopí kľúčové oblasti, ktoré vás trápia, alebo sa dozvie o problémoch vo vašej organizácii. Navrhneme stratégiu, ktorá bude reagovať na špecifické potreby vašich zamestnancov, a budeme merať jej úspešnosť na základe kľúčových analytických ukazovateľov.

Kontaktuje nás

Svoje otázky adresujte v angličtine. Kontaktný formulár vám umožňuje priamo kontaktovať zástupcov inštitútu Future of Work.

Objednajte si Bezplatnú Konzultáciu