Banner Mobile Image
Banner Default Image

Vyhľadávanie vedúcich pozícií

Vyhľadávanie vedúcich pozícií – nábor vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov

Zamestnávanie každého zamestnanca je pre podnik dôležité, ale k úspechu organizácie môže prispieť práve správny nábor na výkonnej, manažérskej alebo odbornej úrovni. Na nájdenie kľúčových kandidátov, ktorí majú vplyv na podnikanie, sú potrebné odborné znalosti, rozsiahle znalosti trhu a individuálny prístup ku každému náboru.

V spoločnosti Cpl sú za túto službu zodpovední skúsení vedúci/manažéri, ktorí majú hlboké znalosti trhu a odvetví a viedli mnoho výberových konaní na vysoké pozície. Konzultanti spoločnosti Cpl majú dlhodobé a pevné vzťahy s odborníkmi a vedúcimi pracovníkmi v celej Európe i mimo nej. Ich rozsiahla sieť kontaktov im umožňuje vyberať vhodných kandidátov, ktorí v súčasnosti nie sú k dispozícii na trhu práce.

 

Efektívnosť metódy vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Predpokladom úspešnej realizácie procesu Executive Search je úplné pochopenie špecifík klienta, obchodných potrieb spoločnosti a konkrétnej pozície, na ktorú sa budú kandidáti hľadať. Rovnako dôležité je vypracovanie profilu kandidáta spolu s klientom, ako aj analýza trhu a stanovenie ciest, ako osloviť správnych ľudí na trhu.

Zamestnanci Cpl vedia, aké dôležité je, najmä v oblasti Executive Search, starať sa o potreby oboch strán: kandidáta a klienta, a vybudovať medzi nimi vzťah, ktorý sa v konečnom dôsledku premietne do plodného a dlhodobého profesionálneho partnerstva.

 

Náborový proces ako súčasť služieb vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Náborový proces v rámci služby vyhľadávania vedúcich pracovníkov pozostáva z nasledujúcich úrovní:

  1. z detailnej analýzy potrieb klienta,

  2. z budovania stratégie projektu,

  3. z hĺbkového prieskumu trhu práce v súvislosti s vyhľadávanými odborníkmi,

  4. z náborového procesu a výberu najlepších uchádzačov, ktorý je založený na psychometrických nástrojoch,

  5. zo stretnutia s vybranými uchádzačmi,

  6. z osobnej prezentácie užšieho výberu uchádzačov,

  7. z overenia referencií odporúčaných uchádzačov,

  8. z činností hodnotiaceho a rozvojového centra/alebo z Lumin testu ako dodatočného nástroja na overenie súladu,

  9. z ponuky a podpory pri rokovacom procese medzi uchádzačom a našim klientom,

  10. z ukončenia náborového procesu, hodnotenia procesu.

Zabezpečujeme úplnú diskrétnosť komunikácie medzi stranami a v prípade kľúčových informácií aj podpísanie NDA.
Odborníci Cpl vám poskytnú odbornú podporu, prístup na trh a prvotriednu sieť kontaktov. Chcete sa dozvedieť viac o našich službách vyhľadávania manažérov?
Kontaktujte nás teraz!

Kontaktujte nás