Pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb

​Právne vyhlásenie

Podmienky a požiadavky

Pred tým, než začnete používať túto službu alebo k nej pristupovať, si pozorne prečítajte túto zmluvu. Prístupom k tejto službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní nižšie uvedenými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosť Cpl môže túto zmluvu kedykoľvek zmeniť a takéto zmeny budú účinné okamžite po uverejnení upravenej zmluvy. Podmienky a požiadavky pre inzerentov tvoria súčasť našich všeobecných podmienok používania tejto webovej lokality. Spoločnosť Cpl tiež stanovila komplexné zásady ochrany osobných údajov pre používateľov.

Autorské práva a ochranné známky

Na materiály na tejto webovej lokalite vlastní autorské práva © Cpl Resources plc a/alebo jej dodávatelia, pokiaľ nie je uvedené inak. Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Cpl. Materiály, ktoré obsahuje, sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

Informácie výhradne na osobné, nekomerčné účely

Informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite sú určené iba na osobné účely a nesmú sa predávať ani ďalej distribuovať. Materiály z tejto webovej lokality si môžete sťahovať iba na svoje osobné, nekomerčné účely, pokiaľ zachováte bez zmeny všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach. Nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, ďalej publikovať, nahrávať, uverejňovať, prenášať ani distribuovať žiadne materiály z tejto webovej lokality vrátane kódu a softvéru. Túto webovú lokalitu nesmiete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami používania.

Informácie nepredstavujú odborné rady

Spoločnosť Cpl publikuje informácie na účely poskytovania všeobecných informácií v súhrnnej forme súvisiacich s právnymi a inými záležitosťami. Nesiete výhradnú zodpovednosť za posúdenie správnosti, úplnosti a užitočnosti všetkých názorov, rád, služieb, tovarov a ďalších informácií poskytovaných prostredníctvom tejto služby alebo všeobecne dostupných na internete. Spoločnosť Cpl nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť voči vám ani žiadnej inej osobe v súvislosti s akýmikoľvek rozhodnutiami alebo konaniami, ktoré vy alebo akákoľvek iná osoba podniknete na základe informácií poskytovaných prostredníctvom tejto webovej lokality.

žiadne záruky voľnosti pracovného miesta

Spoločnosť Cpl neposkytuje žiadnu záruku nepretržitej dostupnosti akejkoľvek konkrétnej pracovnej ponuky inzerovanej na tejto webovej lokalite a nenesie zodpovednosť v prípade, ak inzerent zaplní voľné pracovné miesto kedykoľvek pred odstránením inzercie z tejto webovej lokality. Aj keď spoločnosť CPL sa usiluje o zaručenie toho, aby inzerované pracovné miesta boli skutočne voľné, neposkytuje žiadnu záruku, že každý inzerát s ponukou pracovného miesto predstavuje skutočné voľné pracovné miesto.

žiadne záruky ani odporúčania v súvislosti s webovými lokalitami alebo službami, na ktoré odkazujeme prostredníctvom prepojení alebo ktore odkazujú prostrednictvom prepojení na nás

Spoločnosť Cpl poskytuje prepojenia a ukazovatele na internetové lokality spravované tretími stranami. Takéto prepojené lokality nie sú spravované spoločnosťou Cpl a spoločnosť Cpl nezodpovedá za ich obsah (vrátane presnosti, zákonnosti alebo mravnosti) ani za prepojenia na takýchto prepojených lokalitách. Spoločnosť Cpl vám poskytuje tieto prepojenia iba pre vaše väčšie pohodlie a prítomnosť akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Cpl príslušnú prepojenú lokalitu odporúča. Spoločnosť CPL nezodpovedá za to, že prepojené lokality budú dodržiavať autorské práva.

žiadne záruky v súvislosti so službou

Spoločnosť Cpl nezaručuje nepretržitú dostupnosť ani bezchybnosť služby ani opravu akýchkoľvek jej chýb. Uvedomujete si tiež, že spoločnosť Cpl nemôže zaručiť ani nezaručuje, že súbory dostupné na stiahnutie prostredníctvom webovej lokality alebo doručené prostredníctvom elektronickej pošty na tejto lokalite nebudú obsahovať vírusy, červy, trójske kone alebo iný kód s kontaminačnými alebo deštruktívnymi vlastnosťami. Nesiete zodpovednosť za zavedenie vhodných postupov a kontrolných bodov s cieľom splniť svoje konkrétne požiadavky na presnosť vstupu a výstupu údajov, ako aj za udržiavanie prostriedkov mimo tejto lokality na rekonštrukciu údajov v prípade ich straty.

Naše práva na používanie informácií, ktoré nám pošlete

Spoločnosť Cpl víta vaše nápady a spätnú väzbu v súvislosti so všetkými aspektmi tejto webovej lokality. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Cpl môže reprodukovať, distribuovať, prenášať, vytvárať odvodené diela a verejne zobrazovať všetky materiály a iné informácie (vrátane nápadov na nové alebo vylepšené produkty a služby), ktoré odošlete v rámci akejkoľvek verejnej časti tejto webovej lokality (ako sú vývesné tabule, diskusné fóra a diskusné skupiny) alebo ktoré spoločnosti Cpl odošlete prostredníctvom e-mailu. (Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.)

žiadna záruka bezpečnosti vašich informácií

Aj keď spoločnosť Cpl sa náležite stará o zaručenie súkromia a integrity vami poskytovaných informácií, existuje možnosť, že tieto informácie môžu byť nezákonne sledované treťou stranou počas prenosu cez internet alebo po uložení v systémoch spoločnosti Cpl. Ak sa tak stane, spoločnosť Cpl neprijíma žiadnu zodpovednosť.

Vaša zadpovednosť za heslo a prihlasovacie meno

Aby ste sa mohli stať registrovaným používateľom, musíte nám poskytnúť heslo a prihlasovacie meno. Ak nezachováte dôvernosť svojho hesla a prihlasovacieho mena, budete za to niesť plnú zodpovednosť. Okrem toho nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity vykonané pod vaším prihlasovacím menom. Heslo alebo prihlasovacie meno môžete kedykoľvek zmeniť podľa pokynov. Podľa vlastného uváženia môžete tiež odstrániť služby prepojené s vašou registráciou. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Cpl okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho prihlasovacieho mena alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia, o ktorom sa dozviete.

Poskytovatelia tretích strán

Spoločnosť Cpl poskytuje prepojenia a ukazovatele na internetové lokality spravované tretími stranami. Za služby a produkty tretích strán inzerované na tejto webovej lokalite zodpovedá príslušná tretia strana a ich zaradenie na túto webovú lokalitu neznamená, že ich spoločnosť Cpl odporúča. Spoločnosť Cpl nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani straty akokoľvek súvisiace s akýmikoľvek informáciami alebo poskytovanými službami tretích strán či vyplývajúce z nich.