Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1.Všeobecné

Cpl Jobs, s. r. o. sa zaväzuje chrániť všetky kategórie vašich osobných údajov, ktorými disponujeme.

Našou snahou je, aby ste ako dotknutá osoba rozumeli, akým spôsobom Cpl Jobs, s. r. o. zbiera, používa, uchováva vaše osobné údaje a ako sa o nich delí. Cpl Jobs, s. r. o. si taktiež praje, aby ste boli informovaný o tom, akých práv sa môžete dovolávať, aby vám to pomohlo chrániť vaše súkromie. V tejto súvislosti je dôležité, aby ste si prečítali tento oznam o ochrane osobných údajov a pochopili, ako Cpl Jobs, s. r. o. používa vaše osobné údaje. Vezmite, prosím, na vedomie, že Cpl Jobs, s. r. o. si podľa potreby vyhradzuje právo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Cpl Jobs, s. r. o. poskytuje náborové služby a každý deň spája ľudí so správnou prácou.

Cpl Jobs, s. r. o. sa zaväzuje chrániť práva a súkromie jednotlivcov v súlade s legislatívou Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov. Cpl Jobs, s. r. o. sa pri napĺňaní svojho poslania zaväzuje zákonne a spravodlivo spracúvať osobné údaje týkajúce sa uchádzačov, zamestnancov, klientov a ostatných partnerov.

1.1Legislatíva

Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. spracúva všetky osobné údaje v súlade so slovenským zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2018.

1.2.Otázky a sťažnosti

V prípade, ak nie ste spokojný so spôsobom, akým spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, alebo ak si prajete ďalšie informácie o spôsobe použitia vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na nasledujúcu adresu spoločnosti Cpl Jobs, s. r. o.:

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

CPL Jobs, s. r. o.

Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovensko

Email: dataprivacy@cpl.com

Máte právo podať sťažnosť na Komisiu na ochranu osobných údajov.

Komisiu na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese:

 Komisia na ochranu osobných údajov

21 Fitzwilliam Square South

Dublin 2

D02 RD28

Írsko

Telefón: +353 (0)761 104 800

Telefón: +353 (0)57 868 4800

Email:info@dataprotection.ie

1.3.Porušenia

Cpl Jobs, s. r. o. podnikne všetky primerané technické a organizačné kroky na ochranu vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany osobných údajov vás bude spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. kontaktovať v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú zo zákona.

2.Ako zbiera Cpl Jobs, s. r. o. informácie?

Cpl Jobs, s. r. o. zbiera osobné údaje, aby umožnila poskytovanie služieb na podporu účelu spoločnosti Cpl Jobs, s. r. o. Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. môže informácie o vás získavať okrem iného nasledovnými spôsobmi:

 • získavať osobné údaje priamo od vás,

 • prijímať osobné údaje z iných zdrojov;

 • pri vstupe do našich priestorov budete z bezpečnostných dôvodov monitorovaný bezpečnostnými kamerami.

Je dôležité, aby boli osobné údaje, ktoré poskytujete spoločnosti Cpl Jobs, s. r. o., aktuálne a presné. V súlade s odsekom 7.4 platí, že ak sú osobné údaje, ktorými o vás disponuje Cpl Jobs, s. r. o. nepresné alebo neúplné, kontaktujte, prosím, Cpl Jobs, s. r. o. a Cpl Jobs, s. r. o. bude tieto informácie aktualizovať.

3.Na čo Cpl Jobs, s. r. o. využíva informácie?

3.1.Proces, účel andprávne východisko

Cpl Jobs, s. r. o. využíva zozbierané osobné údaje na plnenie našich záväzkov poskytovať náborové služby a umožniť poskytovanie služieb na podporu účelu spoločnosti Cpl Jobs, s. r. o.

Cpl Jobs, s. r. o. využíva zhromaždené osobné údaje na akýkoľvek z nasledujúcich účelov:

Proces

Účel

Právne východisko

Pred náborom

Evidovať záujem potenciálne dotknutej osoby o nábor do zamestnania.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo za účelom vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy [odsek 13(b)]

Overenie

Overiť si, či je dotknutá osoba kvalifikovaná a spôsobilá na určité pozície v rámci Cpl Jobs,s. r. o.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Nábor

a výber

Ukončiť náborový proces a vyhodnotiť vhodnosť dotknutej osoby.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Dôchodok

Spravovať nárok dotknutej osoby na dôchodok a zabezpečiť súlad s dôchodkovými pravidlami.

Konať v zhode s rôznymi zákonmi týkajúcimi sa dôchodku.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Výplatná listina

Umožniť Cpl Jobs, s. r. o. uskutočniť platbu v prospech dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, [odsek 13(b)]

Osobný spis

Konať v zhode so Zákonníkom práce a daňovými zákonmi a zabezpečiť dodržiavanie podmienok zamestnania.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo za účelom vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy [odsek 13(b)]

Právo na prácu

Umožniť Cpl Jobs, s. r. o., aby dosiahla súlad so záväzkami podľa miestnej legislatívy, ktorá upravuje právo na prácu.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Evidencia dochádzky

Umožniť dotknutej osobe uplatňovanie jej práv a nárokov v súlade so Zákonníkom práce Slovenskej republiky.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Zákonný nárok

Umožniť Cpl Jobs, s. r. o. dosiahnuť súlad:

 • s jej povinnosťou voči dotknutej osobe;

 • s povinnosťami evidencie v súlade s rôznymi ustanoveniami Zákonníka práce

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Záznamy o školení

Zabezpečiť, aby Cpl Jobs, s. r. o. bola v pozícii hodnotiť potreby dotknutej osoby na školenie a zaznamenať dôkaz o školení.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Podrobnosti o výkone práce

Manažovať výkon práce dotknutej osoby v súlade s príslušnými postupmi Cpl Jobs, s. r. o.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Pracovné sťažnosti a

disciplína

Zabezpečiť, aby boli sťažnosti dotknutej osoby spravodlivo vyšetrené v súlade s postupmi Cpl Jobs, s. r. o.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Informácie o zdravotnom stave

Kontrolovať absencie dotknutej osoby, kontrolovať nemocenské dávky v súlade s pracovnou zmluvou a kontrolovať spôsobilosť dotknutej osoby na prácu.

Spracúvanie je nevyhnutné na vyhodnotenie pracovnej schopnosti dotknutej osoby pričom podlieha ochrane dotknutej osoby.

Plniť záväzky a uplatňovať práva v súlade so Zákonníkom práce.

Vykonávanie a prijímanie platieb

Vykonávať alebo prijímať akékoľvek platby pri vykonávaní bežných obchodných činností, riešení sporov alebo realizovaní akýchkoľvek iných platobných požiadaviek.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Názor zákazníka

Získať spätnú väzbu dotknutej osoby na náborové procesy Cpl Jobs, s. r. o., na služby zákazníkom a na výskumné účely.

Spracúvanie je založené na žiadosti o vydanie súhlasu dotknutej osoby.

Prilákanie talentu

Poskytovať dotknutým osobám podporu a asistenciu pri náborových službách prostredníctvom zdrojov tretích strán, ako napr. LinkedIn a iných pracovných portálov, z ktorých Cpl Jobs, s. r. o. získava osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom sledovania legitímnych záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. [odsek 13(f)]

Podpora talentu

Poskytovať dotknutým osobám podporu v ich kariérnom poradenstve a pri priamej komunikácii s nimi poskytovať užitočné informácie, rady a podporné materiály prostredníctvom emailu, správ alebo mobilných/webových notifikácií.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom sledovania legitímnych záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. [odsek 13(f)]

Súlad s právnymi predpismi

Zabezpečiť súlad s finančnými smernicami a právnymi predpismi a ďalšími príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Delenie sa o údaje s treťou stranou

Povoliť Cpl Jobs, s. r. o. uskutočňovať a vykonávať činnosti s nezávislými poskytovateľmi služieb, ktorí umožňujú Cpl Jobs, s. r. o. poskytovať služby.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou [odsek 13(b)]

Záložné zariadenia

Uchovávať osobné údaje a vytvárať zálohy týchto údajov z dôvodu neočakávaných udalostí a za účelomobnovenia po katastrofe.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Predkladanie dôkazov

Zhromažďovať informácie z dôvodu služieb týkajúcich sa riešenia sporov a súdnych konaní.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Prenos informácií za účelom súdnych konaní strán

Umožniť stranám začať súdne konania.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

Kamerové systémy

Kvôli bezpečnosti a zdraviu jednotlivcov v priestoroch Cpl Jobs, s. r. o.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom sledovania legitímnych záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. [odsek 13(f)]

Nehody a incidenty

Umožniť Cpl Jobs, s. r. o. viesť evidenciu v súlade so Zákonníkom práce Slovenskej republiky.

Spracúvanie je nevyhnutné kvôli súladu s právnym záväzkom, ktorému podlieha Cpl Jobs, s. r. o.

4.S kým si Cpl Jobs, s. r. o. vymieňa informácie?

Cpl Jobs, s. r. o. si môže počas výkonu povinností vymieňať osobné údaje s inými stranami. V takomto prípade sa Cpl Jobs, s. r. o. riadi nasledujúcimi princípmi:

 • Prenos vychádza z právnej povinnosti, plnenia zmluvy alebo výslovného súhlasu.

 • V prípade, že sú údaje prenášané na inú stranu, Cpl Jobs, s. r. o. zabezpečí primeranú technickú a organizačnú ochranuvašich osobných údajov.

 • V prípade, že Cpl Jobs, s. r. o. zapojí do poskytovania služby tretiu stranu, Cpl Jobs, s. r. o. zabezpečí, aby poskytovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracovania, uchovávania a ochrany vašich osobných údajov.

 • Cpl Jobs, s. r. o. ako prevádzkovateľ údajov neposkytne za úplatu vaše údaje žiadnej tretej strane a podnikne všetky primerané kroky na zabezpečenie bezpečnosti vašich údajov v konaní s tretími stranami.

Zatiaľ čo sa strany, ktoré Cpl Jobs, s. r. o. zapojí, môžu príležitostne meniť, Cpl Jobs, s. r. o. verí, že je dôležité, aby ste boli oboznámený s typom strán, s ktorými si Cpl Jobs, s. r. o. vymieňa údaje. Kategórie a typy tretích strán uvedené nižšie nepredstavujú úplný zoznam, poskytuje však údaje o tom, s akými stranami si Cpl Jobs, s. r. o. vymieňa údaje.

4.1.Iné tretie strany

Tretie strany za účelom interných a externých auditov, vykonávania prieskumov, zástupcovia vo všeobecných veciach a/alebo tretie strany, ktoré môžu zlepšiť naše procesy a služby (ako napr. konzultanti).

4.2.Ministerstvá, orgány štátnej správy alebo štátne výkonné orgány

Cpl Jobs, s. r. o. má zákonnú povinnosť poskytovať osobné údaje orgánom verejnej mocitak, ako je to uvedené v slovenskom zákone o ochrane osobných údajov.

Medzi príjemcov takýchto údajov patria ministerstvá, štátne výkonné orgány, orgány štátnej správy, vyšetrovacie orgány, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňové úrady.

4.3.Medzinárodné prenosy

V prípade prenosu dát mimo Európskej hospodárskej oblasti použije Cpl Jobs, s. r. o. záruky, ktoré sú známe ako štandardné zmluvné doložky (ŠZD).

5.Aký druh informácií sa zbiera?

Na plnenie nášho mandátu a vykonávanie úloh uvedených v tomto vyhlásení potrebuje Cpl Jobs, s. r. o. zbierať rôzne typy osobných údajov.

Zatiaľ čo sa typ osobných údajov môže príležitostne meniť, Cpl Jobs, s. r. o. verí, že je dôležité, aby ste boli oboznámený s typom údajov, ktoré Cpl Jobs, s. r. o. zhromažďuje a používa. Nasledujúca tabuľka predstavuje neúplný zoznam a poskytuje údaje o kategóriách a typoch údajov, ktoré Cpl Jobs, s. r. o. používa na vykonávanie úloh.

Vezmite, prosím, na vedomie, že informácie uvedené v jednej kategórii môžu byť použité na výkon úlohy, alebo v spojitosti s činnosťami pod inou hlavičkou, prípadne tak, ako je uvedené v odseku 3.

Kategória

Typ údajov

Uchádzači

 • Meno a priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, miesto narodenia, akademický titul, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa, národnosť, telefónne číslo, email, stupeň vzdelania, vodičský preukaz, cudzojazyčné zručnosti, IT zručnosti, technické zručnosti, záľuby, platové požiadavky, štruktúra bonusov, postgraduálne vzdelávanie, rok ukončenia štúdia, typ ukončeného štúdia, pracovná história, ako napr. predchádzajúci zamestnávateľ, pozícia, dátumy a dĺžka zamestnania, typ zamestnania, zamestnanecká pozícia, plat, štruktúra bonusov, týždenný pracovný čas a referencie.

 • Osobitné údaje, napr. detaily o zdravotnom postihnutí a pracovné povolenie.

Zamestnanci

 • Meno a priezvisko, rodné meno, dátum narodenia,miesto narodenia, akademický titul, rodné číslo, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, email, stupeň vzdelania, vodičský preukaz, cudzojazyčné zručnosti, údaje o dani, daňové zrážky, údaje o ročnej dovolenke, zrážky, údaje o dôchodku, súbežný pracovný pomer, údaje o starostlivosti o člena rodiny, rodinný stav, počet detí, druh zamestnania, týždenný pracovný čas, dátum začiatku zamestnania, dĺžka trvania zamestnania, zamestnanecká pozícia, mzda, štruktúra bonusov, písomnosti týkajúce sa sťažností a pracovnej disciplíny, dokumentácia týkajúca sa výkonu práce, bankové údaje, napr. číslo bankového účtu, kód banky, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu.

 • Osobitné kategórie údajov, ako napr. preukaz totožnosti, pracovné povolenie, údaje o pracovnej neschopnosti a lekárske potvrdenia, údaje o zdravotnom postihnutí, záznamy o úrazoch a nehodách, údaje o rodičovskej dovolenke a zdravotnom poistení.

Ostatní partneri

Meno a priezvisko, miesto bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, email, daňové identifikačné číslo, údaje o bankovom účte.

6.Ako dlho uchováva Cpl Jobs, s. r. o. informácie?

Cpl Jobs, s. r. o. vyvinula harmonogram uchovávania záznamov na všetky osobné údaje, ktorými Cpl Jobs, s. r. o. disponuje. Doba uchovávania sa líši a závisí od povahy a účelu spracúvania.

Hlavné faktory, ktoré určujú dobu uchovania údajov, sú nasledovné:

 1. doba potrebná na splnenie úlohy;

 2. akékoľvek právne nároky vzťahujúce sa na údaje;

 3. akékoľvek prebiehajúce právne konania.

Ak si želáte vidieť kópiu vnútropodnikových pravidiel uchovávania záznamov, kontaktujte spoločnosť DPO na adresedataprivacy@cpl.com.

7.Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba budete mať nasledujúce práva uvedené v tomto odseku.V istých situáciách však môžu byť uplatnené obmedzenia.

7.1.Kam pošlem žiadosti?

Prosíme vás, aby ste zasielali všetky žiadosti na kontaktné údaje poskytnuté v odseku 1 s čo najdetailnejším opisom, aby sa spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. mohla efektívne zaoberať vašou požiadavkou. Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. vás môže požiadať, aby ste jej poskytli identifikačné údaje za účelom overenia údajov.

7.2.Ako dlho bude trvať vybavenie žiadosti?

Po prijatí žiadosti bude mať Cpl Jobs, s. r. o. 30 dní na poskytnutie odpovede s možnosťou predĺženia o ďalšie dva mesiace, ak to bude potrebné. Ak Cpl Jobs, s. r. o. vyžaduje na vybavenie vašej žiadosti viac času, Cpl Jobs, s. r. o. vás oboznámi s meškaním a jeho dôvodmi do 30 dní po prijatí žiadosti. Ak Cpl Jobs, s. r. o. zamietne vašu žiadosť, taktiež vás bude informovať do 30 dní po prijatí žiadosti s uvedením dôvodov zamietnutia.

Cpl Jobs, s. r. o. nebude účtovať poplatky za žiadne žiadosti za predpokladu, že ich Cpl Jobs, s. r. o. nepovažuje za neoprávnené alebo prehnané. Ak ich Cpl Jobs, s. r. o. považuje za neoprávnené alebo prehnané, môže Cpl Jobs, s. r. o. účtovať primeraný poplatok (vzťahuje sa to taktiež na viac kópií) alebo zamietnuť žiadosť.

V prípade, ak Cpl Jobs, s. r. o. zamietne vašu žiadosť, máte právo obrátiť sa na Komisiu na ochranu údajov.

7.3.Právo prístupu

Máte právo vedieť, akými osobnými údajmi o vás disponuje Cpl Jobs, s. r. o., z akého dôvodu uchováva údaje a akým spôsobom spracúva Cpl Jobs, s. r. o. vaše osobné údaje.

Pri podávaní žiadosti vás prosíme, aby ste poskytli Cpl Jobs, s. r. o. informácie, ktoré pomôžu overiť vašu identitu a aby ste poskytli čo najviac informácií, ktoré pomôžu Cpl Jobs, s. r. o. porozumieť, k akým informáciám žiadate prístup (t. j. časové obdobie, predmet žiadosti) a email zašlite nadataprivacy@cpl.com.

Vezmite, prosím, na vedomie, že žiadosť o prístup je zdarma, ale v prípade, že Cpl Jobs, s. r. o. rozhodne, že žiadosť je neoprávnená alebo neúmerná, Cpl Jobs, s. r. o. vám môže účtovať primeraný poplatok.

7.4.Právo na úpravu

Máte právo požadovať, aby informácie, ktoré o vás uchováva Cpl Jobs, s. r. o., boli aktuálne a presné.

V prípade, že sú informácie nepresné alebo neúplné, Cpl Jobs, s. r. o. vám odporúča, aby ste kontaktovali Cpl Jobs, s. r. o. a nechali si tieto informácie upraviť. Po prijatí žiadosti Cpl Jobs, s. r. o. zabezpečí, aby boli osobné údaje upravené a aby boli v rámci možností čo najaktuálnejšie.

7.5.Právo byť zabudnutý

Máte právo požadovať výmaz vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

·osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané;

·v prípadoch, ak sú dáta spracované na základe súhlasu, odvoláte svoj súhlas so spracúvaním a neexistuje iné právne východisko;

·osobné údaje sú spracúvané nezákonným spôsobom;

·namietate proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie;

·vaše osobné údaje vyžadujú výmaz v súlade so zákonnými požiadavkami.

Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. avšak nebude schopná vyhovieť žiadosti o výmaz, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z nasledujúcich dôvodov:

·uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;

·plnenie povinnosti zo zákona alebo plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;

·verejný záujem v oblasti verejného zdravia;

·archivácia alebo na štatistický účel vo verejnom záujme;

·ustanovenie, výkon alebo obrana právnych nárokov.

Vezmite, prosím, na vedomie, že v prípadoch, v ktorých existuje právny základ na spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zo zákona, nemusí isté spracúvanie v súvislosti s vašimi údajmi podliehať právu na výmaz.

V prípade právneho nároku Cpl Jobs, s. r. o. vykoná hodnotenie oprávnenosti uchovávania vašich osobných údajov, aby rozhodla o vašej žiadosti o výmaz a bude vás kontaktovať v prípade, ak Cpl Jobs, s. r. o. nie je schopná vašej žiadosti vyhovieť.

Vezmite, prosím, na vedomie, že v niektorých prípadoch môže mať spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. potrebuuchovávať niektoré informácie, aby sa uistila, že všetky vaše preferencie sú riadne rešpektované. Cpl Jobs, s. r. o. nemôže, napríklad, vymazať všetky informácie o vás, ak ste taktiež požiadali Cpl Jobs, s. r. o., aby vám nezasielala marketingové materiály. V opačnom prípade by Cpl Jobs, s. r. o. vymazala vaše preferencie, aby ste nedostávali marketingové materiály.

7.6.Právo na obmedzenie

Máte právo na to, aby Cpl Jobs, s. r. o. obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • ak sa nazdávate, že osobné údaje nie sú presné (obdobie obmedzenia bude trvať, kým Cpl Jobs, s. r. o. neaktualizuje vaše informácie);

 • ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, ale radšej si želáte obmedziť spracúvanie údajov ako ich vymazať;

 • ak už Cpl Jobs, s. r. o. nepotrebuje osobné údaje, ale uchovanie informácií požadujete vy z dôvodu ustanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov;

 • vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov nebola vyriešená.

V prípade, že je spracúvanie obmedzené, budú vaše osobné dáta spracúvané len s vašim súhlasom, naustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb, alebo z dôvodov, ktoré sú dôležité pre verejný záujem.

Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. vás bude kontaktovať, aby potvrdila vybavenie žiadosti o obmedzenie, a zruší obmedzenie len po tom, čo vám Cpl Jobs, s. r. o.poskytne informácie o takomto konaní.

7.7.Právo na presun dát

Máte právo na poskytnutie všetkých osobných dát, ktoré sa vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pokiaľ:

 • je spracúvanie vykonané na základe zmluvy;

 • je spracúvanie vykonané na základe vami poskytnutého súhlasu;

 • je spracúvanie vykonané automatizovaným spôsobom.

Môžete taktiež žiadať, aby Cpl Jobs, s. r. o. zaslala tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi údajov, pokiaľ je to technicky možné.

7.8.Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov. Spracúvanie však muselo byť vykonané na základe verejného záujmu alebo legitímneho záujmu Cpl Jobs, s. r. o.

Ak si želáte vyjadriť námietky proti spracúvaniu údajov, obráťte sa so svojou žiadosťou na Cpl Jobs, s. r. o. Spoločnosť Cpl Jobs, s. r. o. následne ukončí spracúvanie osobných údajov pokiaľ to nie je vyžadované za účelom súdnych konaní.

8.Súbory Cookie

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa ukladá na pevnom disku počítača v časti súvisiacej s vašou históriou prehliadania webovej stránky. Ak sa vrátite na túto webovú stránku, môže vám ponúknuť prispôsobené voľby, ktoré sa vytvorili na základe uložených údajov z vašej poslednej návštevy. Prijímanie súborov cookie môžete zvyčajne upravovať v nastaveniach prehliadača. Súbory cookie nepoškodia váš systém.

Na monitorovanie modelov vyťaženosti a používania platformy používame softvér sledovania platformy, ktorý nám pomáha rozvíjať dizajn a rozloženie webových stránok.

 Bezpečnosť: Tieto súbory cookie vám pomáhajú bezpečne pristupovať k svojmu účtu

 Voľby: Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie vašich volieb, napríklad voľba jazyka a zobrazovanie výsledkov vyhľadávania pracovných pozícií

 Analytika: Na monitorovanie výkonnosti našich stránok zhromažďujeme údaje o návštevnosti stránok. Tieto údaje sú úplne anonymizované – nevieme, od koho sú zhromaždené. Keď používame tieto údaje, sledujeme celkový počet návštevníkov, nie jednotlivé návštevy.

Analytické informácie sa používajú v správach a na zlepšovanie našej platformy. Analytické údaje používame napríklad na pridávanie, odstraňovanie či zmenu funkcií na platforme podľa ich obľúbenosti u používateľov. Sledujeme napríklad

 • zobrazenia stránky

 • časy najvyššej návštevnosti

 • dĺžku návštevy

 • miesto, odkiaľ návštevníci otvárajú stránku

 • technické údaje o zariadeniach či prehliadačoch použitých na otvorenie stránky

Na získavanie analytických údajov používame služby spoločnosti Google. Ďalšie informácie o spôsobe, akým služba Google Analytics zaobchádza s vašimi údajmi, nájdete tu: Google: Chránime vaše údaje. Rovnako si môžete prečítať úplnú ochranu súkromia spoločnosti Google.

 Funkcie platformy: Sledujeme pracovné pozície, ktoré si otvárate, aby sme vám mohli zobrazovať podobné ponuky.

Relácia: Pre správnu funkciu platformy je potrebné počas vášho pohybu na platforme ukladať niektoré údaje. Ak napríklad vyhľadávate pracovné pozície, použité parametre vyhľadávania sa uložia, aby ste ich mohli neskôr zmeniť. Ak sa prihlásite, zapamätáme si účet, do ktorého ste sa prihlásili.

 Inzercia: Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie používame na pochopenie našej inzertnej cieľovej skupiny a navrhovanie online reklamných kampaní, ktoré sa dostanú len k ľuďom, ktorých by mohli zaujať. Patrí sem inzercia pre používateľov, ktorí vykonali alebo nevykonali určité úkony na našich webových stránkach.

Naše webové stránky sú prepojené na viacero externých služieb, ktoré môžu sledovať používanie našej platformy. Toto prepojenie umožňujeme na prístup k lepším analytickým údajom a navrhovanie reklamných kampaní len pre používateľov, ktorých by mohli zaujať. Tieto údaje sa poskytujú len anonymne. Prostredníctvom súborov cookie neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám. Tieto údaje sú poskytované týmto externým spoločnostiam:

 •  Google

 • Marketo

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Twitter